zeiner-bolig

Arkitektens ord

Det har vært en idé fra første skisse, å tegne et prosjekt med særegen stedstilpasset arkitektur og tydelige variasjoner. I tillegg til at hvert hus skal ha sine kvaliteter, har det vært viktig å plassere byggene på måte som tar hensyn til innsyn, utsyn, solforhold og etableringen av gode felles uterom.

Leilighetene er orientert og utformet i forhold til utsikt, utsyn og solforhold. De fleste leilighetene er gjennomgående og har arealeffektive løsninger med gode oppholdsrom. I oppholdsrommene vil himlingshøyden være litt over 2,5 meter, noe som er gir en behagelig romfølelse og vil oppleves som lyse og luftige. Deler av fasadelivet er inntrukket, noe som gjør at uteplassene ligger delvis tilbaketrukket og derfor bedre skjermet for innsyn. Dette bidrar også til varierte planløsninger.

Tolvsrød hage, ligger sentralt i et etablert boligområde. Tomta er tilnærmet flat, og ligger tett opp mot skogen som har vært en premissgiver for plassering, farge og materialvalg. Byggene planlegges med trepanel, for å ta opp noe av omkringliggende natur.

For at byggene skal få en oppdelt karakter, veksler byggene med ulike taksprang og er tegnet med to og tre etasjer. Takenes oppdeling, er viktig for å oppnå en variasjon i bebyggelsen, fordi terrenget har små høydeforskjeller.

Saltaksbygg kan sees på som en tradisjonell utforming. For å modernisere uttrykket, prosjek-

teres husene med knappe detaljer i forbindelse med vindusinnsetting og takutstikk. Balkongenes bærekonstruksjon er med på å danne en ramme rundt den private uteplassen og gir en trygg og lun situasjon. Dette gir byggene identitet og bidrar til gode og hyggelige balkongløsninger. 

Det etableres kjeller med boder og parkering under tre av de fire byggene. Bygget som ikke har kjeller, får adkomst via heis og trapperom i de andre byggene. Bod – og parkeringskjelleren bidrar til et grønnere uteområde og gir en god kvalitet for prosjektet som et anlegg.

Tolvsrød hage blir et attraktivt boliganlegg, med gode arkitektoniske kvaliteter og et personlig bomiljø.


____Magnus Songe-Møller
 

Sivilarkitekt MNAL, SPIR