zeiner-bolig

Landskapsarkitektens ord

Dette er en tidligere gartneritomt med en beliggenhet midt i et etablert boligområde med enebolighager. Vi har derfor skapt en frodig grønn oase med tunbebyggelse som omkranses av store gressplener, frukttrær, busker og staudefelt, felles oppholdsplass-er med benker og bord.

GULLIK
GULLIKSEN
LANDSKAPSARKITEKTER


Dette er en tidligere gartneritomt med en beliggenhet midt i et etablert boligområde med enebolighager. Vi har derfor skapt en frodig grønn oase med tunbebyggelse som omkranses av store gressplener, frukttrær, busker og staudefelt, felles oppholdsplass-er med benker og bord. 

Prosjektet egner seg for folk i alle aldersgrupper, og utearealene er tilrettelagt for alle brukergrupper. Parkering- og kjørearealer er adskilt fra boligene og lagt til boligfeltets hovedatkomst, med direkte adkomst inn i parkeringskjeller. Gjesteparkering og nedgravd renovasjonsløsning er plassert i samme område for å unngå biltrafikk inn i selve boligområdet. Områdene mellom bygningene er utformet som en stor hage med et gangveinett som binder de forskjellige tunene sammen, flere felles oppholdsplasser med bord og benker inviterer til uformelle samtaler og hyggelige nabomøter langs gangveiene. 

Det er en spennende skjermet lekeplass for barn i nordenden av tomten som inneholder terrengvariasjoner, stor sandkasse og lekeelementer som utfordrer barns fantasi og motorikk. Lekeplassen inneholder også en stor åpen gresslette som egner seg til forskjellig ballspill. I tillegg skal det etableres en mindre lekeplass med sandkasse for de minste barna i tilknytning til den sentrale oppholdsplassen i hjertet av boligfeltet.

Vegetasjonsbruken er variert og bærekraftig med bruk av karakteristiske hagebusk-er- trær og stauder som er viktig for pollinerende insekter, klipte gressplener rundt boligbebyggelsen, og uklipt eng og naturlik vegetasjon ut mot turveien og skogholtet i syd. Et grep som gir en myk og fin overgang mot skogholtet, og som appellerer til naturlek. Det etableres gangbroer fra boligområdet over den eksisterende bekken til gangveien i syd. Kombinasjonen av permeable dekker som grus og gress og bruk av stauder skaper nye og viktige biotoper for insekter. Kombinasjonen av elementene bidrar til et spennende, frodig og fremtidsrettet boligområde som vil fremstå med store variasjoner i farger og karakter gjennom de forskjellige årstidene.

Powered by Plyo - Visuals by 3D Estate